Overgangsnormen

Klik hier voor de overgangsnormen 2020-2021

Toelichting

Algemeen bekend is dat veel leerlingen in meer of mindere mate last hebben van het (deels)
sluiten van de scholen en de online lessen. Steeds duidelijker blijkt ook dat het (deels) sluiten van de scholen de kansenongelijkheid van leerlingen heeft vergroot. De omgeving waarin leerlingen werken aan het volgen van hun onderwijs is voor een aanzienlijk deel verplaatst naar de thuisomgeving. Deze thuisomgeving kent vele verschijningsvormen, van sterk stimulerend voor het onderwijs tot vrijwel onmogelijk om er goed onderwijs te kunnen volgen en alles er tussenin. Een groeiende groep leerlingen lijkt ook op sociaal-emotioneel vlak te lijden te hebben onder de “Coronasituatie”. Het sociaal-emotionele welbevinden kan niet los gezien worden van de onderwijsprestaties. De hierboven beschreven situatie vraagt van de school om anders te kijken naar bevordering van leerlingen dan het strikt hanteren van de reguliere overgangsnormen. Deze normen zijn immers gebaseerd op een normale onderwijssituatie. Ook biedt het Nationaal Plan Onderwijs perspectief voor leerlingen die met enige achterstand in een volgend leerjaar terechtkomen. Het bieden van kansen is daarom het uitgangspunt van de aanpassingen in de bevorderingsprocedure.
Het bieden van kansen wordt in de aangepaste bevorderingsprocedure concreet gemaakt doordat leerlingen die niet volledig voldoen aan de reguliere overgangsnormen of determinatie-eisen voor een hoger niveau een advies krijgen t.a.v. hun bevordering. Docenten kunnen tijdens deze rapportvergadering o.a. besluiten om alsnog een advies te geven tot bevorderen of determinatie op het hoogste niveau. Hierbij kan, naast eindcijfers, gekeken worden naar zaken als:
- cijfers/cijfertrends van het hele schooljaar
- SE-gemiddelden
- Stabiele, betrouwbare en gezonde schoolgang en (online)aanwezigheid
- verwerkingsopdrachten (huiswerk/daltontaken), inlevergedrag, houding, inzet, inzicht
- inlevergedrag tijdens volledige lockdown/of deels op school
- ontwikkeling/groei sociaal-emotioneel
- thuissituatie
- formatieve toetsen
- Cito-Vas score
- voor leerjaar 1: basisschooladvies
- overgangsbeslissing vorig schooljaar
- eerdere leerlingenbesprekingen
- mogelijke opties om achterstanden bij te spijkeren
Een aantal van de bovenstaande factoren is niet altijd goed in te schatten door de school. Omdat ouders in veel gevallen dichter op het onderwijsproces van hun kind hebben gezeten dan in een “normaal” schooljaar, hebben zij de mogelijkheid om een advies naast zich neer te leggen. Er volgt dan een gesprek met de teamleider waarin nogmaals het gegeven advies wordt onderbouwd. Helaas is uit ervaring met het werken met bevorderingsadviezen in schooljaar 2019-2020 gebleken dat niet alle geboden kansen even realistisch zijn gebleken. Van de leerlingen die tegen het schooladvies in toch bevorderd zijn, is een aanzienlijk deel wederom niet succesvol gebleken. Hierdoor wordt, met uitzondering van leerjaar 1, een cijfermatige ondergrens bepaald waaronder de rapportvergadering een bindende beslissing neemt over de bevordering van een leerling. Uiteraard kan de rapportvergadering alsnog besluiten om, op basis van eerder genoemde factoren, een leerling te bevorderen. In het geval van een bindend besluit bij de bevordering voor het schooljaar 2020-2021 kunt u als ouder revisie aanvragen als u het niet eens bent met de genomen beslissing. Een revisie wordt alleen in behandeling genomen op het moment dat er door u nieuwe, relevante informatie wordt ingebracht. U dient uw verzoek tot revisie te richten tot de teamleider van uw zoon / dochter. U verzoek, met argumenten en nieuwe informatie omkleed, dient uiterlijk dinsdag 20 juli 12.00 uur in het bezit te zijn van de teamleider.

Ook leerlingen die eerder tegen het advies van de rapportvergadering in toch voor bevordering hebben gekozen krijgen aan het einde van dit schooljaar een bindend overgangsbesluit. Op de volgende pagina’s volgt de uitwerking van de aangepaste bevorderingsprocedure per leerjaar, onderwijsniveau en school.