Zelfportret

 

PROFIEL

Markenhage is een daltonschool voor Vwo, Havo, Mavo met een cultuurprofiel. Verder op deze website lichten we toe wat dit allemaal inhoudt.

Wat is onze gezamenlijke droom?
“Markenhage staat voor kwalitatief goed onderwijs en is creatief in het ontwikkelen van talenten.”

Wat is de visie van Markenhage op leren en onderwijs?
“Wij hanteren de uitgangspunten van het daltononderwijs als visie op leren: leren zelfstandig te studeren; leren samenwerken; leren verantwoordelijkheid te dragen voor keuzes en leren reflecteren .”

Wat beloven wij aan ouders/verzorgers en leerlingen?
“Wij beloven ons uiterste best te doen om de talenten van uw kind te ontdekken en te ontplooien.”

Welke waarden zijn hierbij typisch voor Markenhage en mede leidend in ons handelen?             “Verantwoordelijkheid – samenwerken – vertrouwen.” 

Verantwoordelijkheid
“We werken niet met strikte regels, maar met kaders waarbinnen eigen keuzes kunnen worden gemaakt.”

Samenwerken
“De sociale competenties van leerlingen en medewerkers maken uitdrukkelijk deel uit van het onderwijsleerproces.”

Vertrouwen
“Ons onderwijs vertrekt vanuit het vertrouwen in de mogelijkheden van de leerling en de medewerker.”

Wat is ons profiel binnen het VO in Breda?
“Daltonschool met cultuurprofiel voor mavo, havo, vwo. Markenhage wil zich profileren als daltonschool en als cultuurschool. Cultuureducatie vindt in alle lessen plaats. Met de lessen Culturele Vorming, de Podiumklas, de Atelierklas en het Rock- en Cultblock en een ruim aanbod van culturele vakken in de bovenbouw onderstrepen we deze ambitie.”

Hoe geven wij vorm aan onze visie?
Onderwijskwaliteit is het centrale thema in de school: het best mogelijke onderwijs verzorgen voor onze leerlingen. Om dat te realiseren is de school voortdurend in ontwikkeling, zodat zij in kan spelen op veranderingen in de wereld om ons heen. De school stelt zich ten doel om leerlingen die toegelaten zijn naar een optimaal eindniveau te brengen.

Leerlingen worden begeleid in hun cognitieve, culturele, sportieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze aspecten worden niet los van elkaar gezien, maar krijgen in samenhang met elkaar aandacht.
Bij dit alles staat voorop dat de school een veilig en motiverend leer- en werkklimaat biedt, waar leerlingen het prettig vinden om te verblijven. Pesten wordt niet getolereerd.