Begeleidingsmiddelen

TUTORLEREN

Op Markenhage kennen we het zogenaamde tutorleren. Daarbij helpen leerlingen uit een hoger leerjaar (tutoren) andere leerlingen met kennisoverdracht en vragen over één of meerdere vakken. Tutorleren vindt wekelijks plaats tijdens de daltonuren of in de daltonblokken, meestal startend in periode 2. Er wordt een logboek bijgehouden van de activiteiten. Tutorleren in leerjaar 1 en 2 kan via de mentor worden aangevraagd. Deze speelt de hulpvraag vervolgens door aan de coördinator. Voor leerlingen uit leerjaar 3 of hoger geldt dat zij recht op tutorleren hebben, mits er voldoende tutoren beschikbaar zijn. Inzet van tutoren kan voor leerlingen die voor een bepaald vak een 5 of lager staan. 
 
Leerlingen uit leerjaar 3 of hoger kunnen zich aanmelden als tutor om leerlingen uit de onderbouw te helpen. Voorwaarde voor aanmelding als tutor: 

- Een tutor moet voldoende staan voor het vak dat hij wil aanbieden. Een leerling van wie vrijwel zeker is dat hij niet bevorderd wordt, is geen geschikte tutor. 
- Een tutor stelt zich beschikbaar voor minimaal een volledige lesperiode (8 weken). 
- Een tutor heeft verantwoordelijkheid voor zijn pupil en spreekt hem ook aan als zaken niet lopen zoals dat zou moeten. 
- Een tutor moet zelf gemotiveerd zijn tijdens de lessen. 
 
Voor gemotiveerde leerlingen geldt dat ze per lesperiode kunnen instappen, mits er een tutor beschikbaar is. Stopt een leerling met tutorleren, dan moeten de ouders daarvan op de hoogte gebracht worden door de mentor. Een tutorleerling mag niet zelf stoppen met het tutorleren. 

Voor leerlingen uit de hogere leerjaren is er de mogelijkheid om extra ondersteuning te verkrijgen via een top-tutor. Top-tutors zijn studenten, veelal oud-leerlingen van Markenhage, die leerlingen van Markenhage bijlessen kunnen bieden, tegen betaling. In onderling overleg tussen de top-tutor en de leerling wordt hiervoor een geschikt tijdstip gevonden. Markenhage stelt hier een ruimte voor beschikbaar. De organisatie TopTutors zorgt voor een goede match en monitort de afspraken. Tijdens de informatieavonden aan het begin van het schooljaar vindt er nadere voorlichting over TopTutors plaats. 

RETEACHING (RET)

Als een leerling gedurende het schooljaar een 4 of lager staat voor de vakken Engels, Nederlands of wiskunde, toch hard werkt en gemotiveerd is om zich te verbeteren, kan de mentor een vakdocent benaderen voor reteaching en kan via de coördinator RET deze aanvraag gehonoreerd worden. In een daltonuur legt de vakdocent nogmaals moeilijke onderwerpen uit aan de desbetreffende leerlingen. Het is dus herhalen van lesstof, geen bijles, maar wel extra les! 

HUISWERKONDERSTEUNING 

Binnen het mentoraat leren de leerlingen onder andere vaardigheden om te plannen en te studeren. Onderdeel van het studeren is het maken van huiswerk. Huiswerk is niet alleen bedoeld om de leerlingen extra leertijd te geven. Het is een middel om de leerstof te oefenen en te herhalen. Dat sluit aan bij de ontwikkeling die onze leerlingen op hun leeftijd doormaken. Bovendien verstevigt huiswerk het contact tussen de school en de ouders. Zij zien immers waar hun kind mee bezig is. Daarom is huiswerk een verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma.
 
Leerlingen die ondanks de reguliere begeleiding door gebrek aan studievaardigheden in de problemen dreigen te raken, komen in aanmerking voor huiswerkondersteuning. Die wordt van maandag tot en met donderdag vanaf 15.10 tot 16.50 uur gegeven in een vaste ruimte, waarin de leerling onder toezicht van een pedagoog zijn huiswerk kan maken en kan werken aan de ontwikkeling in het plannen en organiseren van schoolwerk. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, worden door de mentor in overleg met de ouders aangemeld bij de teamleider. Deelname aan de huiswerkklas valt onder de basisondersteuning en is kosteloos.

REMEDIAL TEACHING

Remedial teachers zijn specialisten in de behandeling van leerproblemen, met name op het gebied van lezen, spellen en rekenen. Zij begeleiden leerlingen met specifieke problemen. Leerlingen die voor RT in aanmerking komen, worden door de ondersteuningscoördinatoren ingedeeld. 

TRAININGEN

Leerlingen met examenvrees, faalangst of sociale vaardigheidsproblemen kunnen na verwijzing en intakegesprekken met de mentor of counselor in samenspraak met de ondersteuningscoördinator speciale training krijgen om zich beter staande te houden.